+48 792 469 433

biuro@konstrukcjekucharczyk.pl

Ważne linki:

IHDC62

Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych typu IHDC

 

Separator typu IHDC jest separatorem koales­cencyjnym typu Hydrocompact, wyposażonym w koalescencyjny wkład wielostrumieniowy i w zintegrowany osadnik.

Zastosowanie

 

Separator typu IHDC jest przeznaczony zarów­no do usuwania substancji ropopochodnych, jak i zawiesiny ze ścieków deszczowych oraz pro­cesowych. Typowe zastosowania tych urządzeń to: stacje paliw, myjnie samochodowe, parkingi, drogi, stacje przeładunkowe, hurtownie paliw i inne obiekty, na których występuje permanent­ne zagrożenie skażenia wód substancjami ropo­pochodnymi oraz zawiesiną.

Zgodnie z warunkami testu normy PN-EN 858 zawartość substancji ropopochodnych nie może przekraczać 5 mg/l.

Sprawność usuwania zawiesiny ogólnej wynosi ok. 80%, a dopuszczalne obciążenia hydraulicz­ne zawierają się w przedziale 1-3,5 m/h, przez co separatory koalescencyjne substancji ropo­pochodnych IHDC spełniają także wysokie wymagania polskiej normy PN-S-02204:1997 "Odwodnienie dróg".

Decydujące znaczenie dla sprawności usuwa­nia zanieczyszczeń ma jednostkowa powierzch­nia czynna separatora przypadająca na 1 l/s przepływu tzw. współczynnik separacji CS.

 

Zasada działania

 

Separatory IHDC są urządzeniami przepły­wowymi, w których następuje wydzielenie zarówno lżejszych od wody substancji ropo­pochodnych, jak i cięższej od wody zawiesiny. Na wlocie wyposażonym w deflektor znajduje się osadnik, służący do zatrzymywania zawiesiny łatwo opadającej. Następnie ścieki poprzez kratę rzadką wpływają do komory wlotowej, kierującej ścieki do wkładu wielostrumieniowego, umiesz­czonego w dolnej części komory koalescencyjnej. We wkładzie wielostrumieniowym o przepływie współprądowym następuje koalescencja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymen­tacja części zawiesiny i jej opadanie do prze­strzeni podfiltrowej. Następnie ścieki wypływają poprzez zasyfonowy odpływ wyposażony w au­tomatycznie zamknięcie pływakowe (zamykające się w chwili uzyskania maksymalnej pojemności przetrzymania) do odbiornika naturalnego lub kanalizacji.

 

Budowa

 

Separatory IHDC składają się z trzech komór:

  • Komory osadowej, w której zostają zatrzymane zawiesiny łatwoopadające. Wlot do komory jest wyposażony w deflektor zapewniający równomierny przepływ,

  • Komory wlotowej wyposażonej w kratę rzadką zatrzymującą części pływające. Kieruje ona ścieki pod wkład wielostrumieniowy,

  • Komory koalescencyjnej wyposażonej na wlocie w wyżej wspomniany wkład wielo­strumieniowy, w którym zachodzi właściwy proces oczyszczania.

Substancje ropopochodne zawarte w ściekach w postaci małych kropli łączą się w większe i wypływają na powierzchnię tworząc homogeniczną warstwę, natomiast za­wiesina opada na dno kanalików i zsuwa się do przestrzeni podfiltrowej. W komorze tej znajduje się automatyczny zawór pływakowy, który zamyka wylot z separatora w momencie przekroczenia maksymalnej pojemności przetrzy­mania. Dzięki temu odbiornik jest zabezpieczony przed skażeniem w przypadku awaryjnego wycie­ku lub braku właściwej obsługi separatora. Stan­dardowo komora koalescencyjna wyposażona jest również w uchwyty do mocowania skimmera i czujnika urządzenia alarmowego.

Separator jest wykonany ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapew­nienia maksymalnego okresu jego żywotności. Od góry separator zamknięty jest pokrywami rewizyjnymi wykonanymi z żeliwa sferoidalne­go. Są one wykonane w klasach obciążenia B 125 i C 250.

Do połączenia z powierzchnią terenu służą nad­stawki, których wysokość dostosowana jest do indywidualnych wymagań odbiorcy.

 

Dane techniczne

 

 

 

  1. pl
  2. de
  3. en

Rysunki techniczne - pliki do pobrania

PDF IHDC11

PDF IHDC14

DWG IHDC11

DWG IHDC14

PDF IHDC20

DWG IHDC20

PDF IHDC15

DWG IHDC15

PDF IHDC10

DWG IHDC10

PDF IHDC62

DWG IHDC62

PDF IHDC61

DWG IHDC61

PDF IHDC33

PDF IHDC32

PDF IHDC31

IHDC11

IHDC14

IHDC31

IHDC32

IHDC33

IHDC61

IHDC10

IHDC15

IHDC20

DWG IHDC31

DWG IHDC32

DWG IHDC33