+48 792 469 433

biuro@konstrukcjekucharczyk.pl

Ważne linki:

Rysunek techniczny w formacie PDF

Rysunek techniczny w formacie DWG

PDF BRHI 031

DWG BRHI 031

PDF BRHI 10

DWG  BRHI 10

PDF BRHI 061

DWG BRHI 061

BRHI 061

BRHI O31

BRHI 10

BRHI 15

BRHI 201

PDF BRHI 15

DWG BRHI 15

PDF BRHI 201

DWG BRHI 201

Rysunki techniczne - pliki do pobrania

Konserwacja

 

  • Separatory typu BRHI są łatwe w eksploatacji ze względu na dobry dostęp na całej ich długości. Konserwacja polega na okresowym myciu wkładu koalescencyjnego bieżącą wodą.

  • Mieszaniny wodno-olejowe i osady zaolejone, które gromadzą się w separatorze, klasyfiko­wane są jako odpady niebezpieczne - kod 13 05 08* (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów Dz. U. Nr 112 poz. 126). Firma Separator Service zapewnia profesjonalny odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym serwis należy wykonywać nie rzadziej niż 2 razy w roku (patrz: serwis).

Dane techniczne

Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-passem wewnętrznym typu BRHI

 

Separator typu BRHI jest separatorem koale­scencyjnym wyposażonym w zintegrowany osadnik, matę koalescencyjną oraz wewnętrzny by-pass.

 

Zastosowanie

 

Separator typu BRHI jest przeznaczony do oczyszczania ścieków deszczowych z substancji ropopochodnych i zawiesiny łatwo opadającej. Zgodnie z warunkami testu normy PN-EN 858 oraz DIN 1999 zawartość substancji ropopo­chodnych na dopływie nie przekracza 5 mg/l.

 

Zasada działania

 

Separatory BRHI są urządzeniami przepływo­wymi, w których następuje wydzielenie zarówno lżejszych od wody substancji ropopochod­nych jak i cięższej od wody zawiesiny. Ścieki po wpłynięciu do separatora kierowane są do osad­nika, gdzie opadają cząstki cięższe od wody. Następnie pod przesłoną przepływają do komory koalescencyjnej, wyposażonej w filtr w postaci prostopadłościennej maty. W filtrze następuje koalescencja substancji ropopochodnych i flota­cja na powierzchnię, gdzie tworzą homogeniczną warstwę. Z komory koalescencyjnej, oczysz­czone ścieki są kierowane, poprzez zasyfonowany wylot wyposażony w zamknięcie pływakowe, do odpływu i dalej do odbiornika.

W przypadku przepływu nie przekraczającego przepływu nominalnego wszystkie ścieki kie­rowane są do separatora. Natomiast w przy­padku większych przepływów, ścieki w części przekraczającej przepływ nominalny kierowane są wewnętrznym obejściem w postaci koryta z przelewami, bezpośrednio do odbiornika. Prze­pływ maksymalny w separatorach typu BRHI jest dziesięciokrotnie (10x) większy niż nominalny.

 

Budowa

 

Separator BRHI składa się z:

 

  • Komory podziałowej, w tej komorze zacho­dzi rozdział ścieków na te które przepłyną przez separator (przepływ nominalny) oraz ścieków, które przez przelew burzowy (by-pass) przepłyną bezpośrednio do odbiornika,

 

  • Komory osadnika, tu zostają zatrzymane za­wiesiny łatwo opadające, wlot do komory jest wyposażony w deflektor zapewniający ukierunko­wany przepływ,

 

  • Komory koalescencyjnej z umieszczonym na wlocie wkładem koalescencyjnym w postaci maty. Do tej komory ścieki wpływają pod przegrodą, tworzącej zamknięcie hydrauliczne dla cieczy lekkich. Po przepłynięciu przez wkład koales­cencyjny, gdzie następuje wydzielenie cieczy lekkich, oczyszczone ścieki odpływają przez zasyfonowany wylot z automatycznym zamknię­ciem pływakowym (zamykającym się w chwili osiągnięcia maksymalnej pojemności przetrzy­mania), do odbiornika.

 

Korpus separatora wykonany jest ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszcze­niu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalistycznymi powłokami termoutwardzalnymi, w celu zabez­pieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności.

 

Od góry separator zamknięty jest prostokątnymi pokrywami z żeliwa sferoidalnego, zapewniającymi na całej długości i szerokości dostęp dla konser­wacji i czyszczenia. Pokrywy są wykonane w kla­sach obciążeń B 125 lub C 250.

 

W przypadku zabudowy głębszej niż standar­dowa (tj. 430 mm), rama pokrywy włazowej służy do ustawienia nadstawki wykonanej zgod­nie z istniejącymi warunkami terenowymi.

  1. pl
  2. de
  3. en