+48 792 469 433

biuro@konstrukcjekucharczyk.pl

Ważne linki:

Rysunek techniczny w formacie PDF

Rysunek techniczny w formacie DWG

PDF BHDC31

PDF BHDC10

DWG BHDC31

DWG BHDC10

PDF BHDC61

DWG BHDC51

BHDC31

BHDC61

BHDC10

BHDC12

BHDC15

PDF BHDC15

DWG BHDC15

PDF BHDC12

DWG BHDC12

Rysunki techniczne - pliki do pobrania

Zastosowanie

 

Separator typu BHDC jest przeznaczony do usuwania substancji ropopochodnych, jak i za­wiesiny ze ścieków deszczowych. Separatory te można stosować tam, gdzie nie występuje niebezpieczeństwo nagłego skażenia wód opa­dowych dużą ilością substancji ropopochodnych. Typowe zastosowanie tych urządzeń to parkingi, drogi, autostrady.

Zgodnie z warunkami testu normy PN-EN 858 zawartość substancji ropopochodnych nie może przekraczać 5 mg/l.

Sprawność usuwania zawiesiny ogólnej wynosi ok. 80% a dopuszczalne obciążenia hydraulicz­ne zawiera się w przedziale 1-3,5 m/h przez co separatory koalescencyjne substancji ropo­pochodnych BHDC spełniają także wysokie wymagania polskiej normy PN-S-02204:1997 "Odwodnienie dróg".

 

Zasada działania

 

Separatory BHDC są urządzeniami przepływo­wymi, w których następuje wydzielanie zarówno lżejszych od wody substancji ropopochodnych, jak i cięższej od wody zawiesiny.

Ścieki po wpłynięciu do separatora kierowane są do osadnika służącego do zatrzymywania za­wiesiny. Następnie ścieki poprzez kratę rzadką wpływają do komory wlotowej, kierującej je do wkładu wielostrumieniowego, umieszczone­go w dolnej części komory koalescencyjnej. We wkładzie wielostrumieniowym o przepływie współprądowym następuje koalescencja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymen­tacja części zawiesiny i jej opadanie do przestrzeni podfiltrowej. Następnie ścieki wypływają poprzez zasyfonowawy odpływ wyposażony w automatyczne zamknięcie pływakowe (zamykające się w chwili osiągnięcia maksymalnej pojemności przetrzymania) do odbiornika naturalnego lub kanalizacji.

W przypadku przepływu nie przekraczającego przepływu nominalnego wszystkie ścieki kiero­wane są do separatora. Natomiast w przypadku większych przepływów niż nominalny ścieki zostaną skierowane wewnętrznym obejściem w postaci koryta z odpowiednio ukształtowanymi przelewa­mi, bezpośrednio do odbiornika.

 

Budowa

 

Separator BHDC składa się z:

 

  • Komory osadowej, w której zostają zatrzy­mane zawiesiny łatwoopadające. Wlot ścieków do tej komory jest wyposażony w deflektor zapewniający równomierny przepływ,

 

  • Komory wlotowej wyposażonej w kratę rzadką zatrzymującą części pływające. Kieruje ona ścieki pod wkład wielostrumieniowy,

 

  • Komory koalescencyjnej wyposażonej na wlocie w wyżej wspomniany wkład wielostru­mieniowy, w którym zachodzi właściwy proces oczyszczania. Substancje ropopochodne zawar­te w ściekach w postaci małych kropli łączą się w większe i wypływają na powierzchnię tworząc homogeniczną warstwę, natomiast za­wiesina opada na dno kanalików i zsuwa się do przestrzeni podfiltrowej. W komorze tej w zasyfonowanym odpływie znajduje się au­tomatyczny zawór pływakowy. Automatyczny zawór pływakowy zamyka wylot z separatora w momencie przekroczenia maksymalnej pojemności przetrzymania. Dzięki temu odbiornik jest zabezpieczony przed skażeniem w przypadku awaryjnego wycieku lub braku właściwej obsługi separatora. Standardowo komora koalescencyjna wyposażona jest również w uchwyty do moco­wania skimmera i czujnika urządzenia alarmo­wego.

 

Trzy pierwsze komory spełniają identyczne funkcje jak w separatorze typu IHDC. Dodat­kowym elementem jest wewnętrzny system by-pass (obejście) w postaci oddzielnego koryta wyposażonego w dwie przegrody spełniające funkcję przelewów.

 

Separator jest wykonany ze stali St3S. Po­wierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia

separatora przed korozją i zapew­nienia maksymalnego okresu jego żywotności.

 

Separator wyposażony jest we włazy klasy B 125 lub C 250 wykonane z żeliwa sferoidalnego. W przypadku zabudowy głębszej niż standar­dowa, na separator montuje się nadstawki o wysokości dostosowanej do istniejących warunków.

  1. pl
  2. de
  3. en

Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych typu BHDC

Dane techniczne

Konserwacja

 

Separatory BHDC są łatwe w eksploatacji ze względu na niezawodność i dobry dostęp na całej ich długości po zdjęciu pokryw rewizyjnych. Eksploatacja polega na okresowym opróżnianiu i wyczyszcze­niu wnętrza separatora.

Ze względu na zaliczenie mieszaniny wodno-olejowej i osadów zaolejonych do odpadów niebezpiecz­nych - kod 13 05 08* (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów Dz. U. Nr 112 poz. 126) czyszczenie separatorów może wykonywać tylko firma posiadająca stosowne zezwolenie. Firma Separator Service zapewnia profesjonalny serwis, odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym czyszczenie nie może być wykonywane rzadziej niż raz na rok (patrz: serwis).