+48 792 469 433

biuro@konstrukcjekucharczyk.pl

Ważne linki:

Rysunki techniczne - pliki do pobrania

Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych typu SHDC

 

Separator typu SHDC jest separatorem koale­scencyjnym typu Hydrocompact, wyposażonym w koalescencyjny wkład wielostrumieniowy. Jednak w odróżnieniu od separatora IHDC nie posiada on osadnika.

 

Zastosowanie

 

Separatory koalescencyjne substancji ropopo­chodnych typ SHDC Hydrocompact przezna­czone są do oczyszczania wód deszczowych, roztopowych i procesowych z terenów, które są zagrożone skażeniami tymi substancjami. Typowe zastosowania tych urządzeń to: stacje paliw, myjnie samochodowe, parkingi, drogi, stacje przeładunkowe, hurtownie paliw i inne obiekty, na których występuje permanentne zagrożenie skażenia wód substancjami ropopochodnymi oraz zawiesiną.

Separator SHDC w większości przypadków musi być poprzedzony oddzielnym osadnikiem (osadnik nie jest wymagany np. przy oczyszcza­niu kondensatu). Zgodnie z warunkami testu normy PN-EN 858 zawartość substancji ropopochodnych nie może przekraczać 5 mg/l. Sprawność usuwania zawiesiny ogólnej wynosi ok. 80% a dopuszczalne obciążenia hydraulicz­ne zawierają się w przedziale 1-3,5 m/h przez co separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych SHDC spełniają także wysokie wymagania polskiej normy PN-S-02204:1997 "Odwodnienie dróg".

Decydujące znaczenie dla sprawności usuwania zanieczyszczeń ma jednostkowa powierzchnia czynna separatora przypadająca na 1 l/s przepływu tzw. współczynnik separacji CS.

 

Zasada działania

 

Separatory SHDC są urządzeniami przepły­wowymi, w których następuje wydzielenie zarówno lżejszych od wody substancji ropo­pochodnych, jak i cięższej od wody zawiesiny. Na wlocie wyposażonym w deflektor znajduje się komora wlotowa, która umożliwia uspo­kojenie przepływu i skierowanie ścieków pod wkład wielostrumieniowy umieszczony w dolnej części komory koalescencyjnej. We wkładzie wielostrumieniowym o przepływie współprądo­wym - którym przepływ ścieków dzielony jest na wiele mniejszych, następuje koalescencja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymen­tacja części zawiesiny i jej opadanie do przestrze­ni podfiltrowej (pod wkładem).

Następnie ścieki wpływają poprzez zasyfonowy odpływ wyposażony w automatycznie zamknięcie pływakowe (zamykające się w chwili uzyskania maksymalnej pojemności przetrzymania) do od­biornika naturalnego lub kanalizacji.

 

Budowa

 

Separatory SHDC składają się z dwóch komór:

  • Komory wlotowej umożliwiającej skierowanie ścieków pod wkład wielostrumieniowy,

  • Komory koalescencyjnej wyposażonej na wlocie w wyżej wspomniany wkład wielo­strumieniowy, w którym zachodzi właściwy proces oczyszczania.

Substancje ropochodne za­warte w ściekach w postaci małych kropli łączą się w większe i wypływają na powierzchnię tworząc homogeniczną warstwę, natomiast za­wiesina opada na dno kanalików i zsuwa się do przestrzeni podfiltrowej. W komorze tej w zasyfonowanym odpływie znajduje się au­tomatyczny zawór pływakowy. Automatyczny zawór pływakowy zamyka wylot z separatora w momencie przekroczenia pojemności magazynowej przez zatrzymane substancje ropopo­chodne. Dzięki temu odbiornik jest zabezpie­czony przed skażeniem w przypadku awaryjne­go wycieku lub braku właściwej obsługi sepa­ratora. Standardowo komora koalescencyjna wyposażona jest również w uchwyty do moco­wania skimmera i czujnika urządzenia alarmo­wego. Separator jest wykonany ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczysz­czeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjal­nymi powłokami w celu zabezpieczenia sepa­ratora przed korozją i zapewnienia maksymal­nego okresu jego żywotności. Od góry sepa­rator zamknięty jest pokrywami rewizyjny­mi wykonanymi z żeliwa sferoidalnego. Są one wykonane w klasach obciążenia B 125 i C 250. Do połączenia z powierzchnią terenu służą nadstawki, których wysokość dostosowana jest do indywidualnych wymagań odbiorcy.

Dane techniczne

  1. pl
  2. de
  3. en

SHDC20

SHDC15

Rysunek techniczny w formacie PDF

Rysunek techniczny w formacie DWG

PDF SHDC01

DWG SHDC01

PDF SHDC20

DWG SHDC20

PDF SHDC15

DWG SHDC15

PDF SHDC10

DWG SHDC10

PDF SHDC06

DWG SHDC06

PDF SHDC03

DWG SHDC03

SHDC01

SHDC03

SHDC06

SHDC10

Konserwacja

 

Separatory SHDC są łatwe w eksploatacji ze względu na niezawodność i dobry dostęp na całej ich długości po zdjęciu pokryw rewizyjnych. Eksploatacja polega na okresowym opróżnianiu i wyczyszcze­niu wnętrza separatora.

Ze względu na zaliczenie mieszaniny wodno-olejowej i osadów zaolejonych do odpadów niebezpiecz­nych - kod 13 05 08* (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów Dz. U. Nr 112 poz. 126) czyszczenie separatorów może wykonywać tylko firma posiadająca stosowne zezwolenie. Nasza firma zapewnia profesjonalny serwis, odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym czyszczenie nie może być wykonywane rzadziej niż raz na rok (Patrz: serwis).