+48 792 469 433

biuro@konstrukcjekucharczyk.pl

Ważne linki:

Rysunki techniczne - pliki do pobrania

Rysunek techniczny w formacie PDF

Rysunek techniczny w formacie DWG

PDF AHDC32

DWG AHDC32

PDF AHDC31

DWG AHDC31

PDF AHDC14

DWG AHDC14

PDF AHDC11

DWG AHDC11

AHDC11

AHDC14

AHDC31

AHDC32

AHDC33

AHDC61

AHDC62

AHDC10

PDF AHDC10

DWG AHDC10

PDF AHDC62

DWG AHDC62

PDF AHDC61

DWG AHDC61

PDF AHDC33

DWG AHDC33

Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych typu AHDC

 

Separator typu AHDC jest separatorem koalescencyjno-adsorpcyjnym typu Hydrocom­pact, wyposażonym w koalescencyjny wkład wielostrumieniowy, zintegrowany osadnik i do­datkową komorę adsorpcyjną.

 

Zastosowanie

 

Separatory typu AHDC stosuje się tam, gdzie dopływające ścieki zawierają emulsje węglo­wodorów mineralnych, powstałych na skutek mechanicznego oddziaływania, np. gdy przed se­paratorem konieczne jest zastosowanie pomp wi­rowych. Separatory AHDC stosuje się również tam, gdzie występują zwiększone wymagania co do jakości odpływu.

Zgodnie z warunkami testu normy PN-EN 858 zawartość substancji ropopochodnych nie może przekraczać 5mg/l.

Sprawność usuwania zawiesiny ogólnej wynosi ok. 80% a dopuszczalne obciążenia hydraulicz­ne zawierają się w przedziale 1-3,5 m/h przez co separatory koalescencyjne substancji ropo­pochodnych AHDC spełniają także wysokie wymagania polskiej normy PN-S-02204:1997 "Odwodnienie dróg".

Separatory typu AHDC można również stosować do usuwania węglowodorów o gęstości > 0,95 g/cm3.

 

Zasada działania

 

Separatory typu AHDC są urządzeniami przepływowymi i składają się z takich samych elementów jak separatory IHDC jednak dodat­kowo wyposażone są w komorę absorpcyjną. Na wlocie wyposażonym w deflektor znajduje się osadnik, służący do zatrzymywania zawiesiny łatwo opadającej. Następnie ścieki poprzez kratę rzadką wpływają do komory wlotowej, kierującej ścieki do wkładu wielostrumieniowego, umiesz­czonego w dolnej części komory koalescencyjnej. We wkładzie wielostrumieniowym o przepływie współprądowym następuje koalescencja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymen­tacja części zawiesiny i jej opadanie do prze­strzeni podfiltrowej. Następnie ścieki wpływają poprzez zasyfonowy odpływ wyposażony w au­tomatyczne zamknięcie pływakowe (zamykające się w chwili osiągnięcia maksymalnej pojemności przetrzymania) do komory adsorpcyjnej. Dalej oczyszczone ścieki odpływają poprzez zasy­fonowany wylot do kanalizacji lub odbiornika.

 

Budowa

 

Separator AHDC składa się z czterech komór:

  • Komory osadowej, w której zostają zatrzym­ne zawiesiny łatwoopadające. Wlot do komory jest wyposażony w deflektor zapewniający równomierny przepływ,

  • Komory wlotowej wyposażonej w kratę rzadką zatrzymującą części pływające. Kieruje ona ścieki pod wkład wielostrumieniowy,

  • Komory koalescencyjnej wyposażonej na wlocie we wkład wielostrumieniowy, w którym zachodzi właściwy proces oczyszczania. Substancje ropopochodne zawarte w ściekach w postaci małych kropli łączą się w większe i wypływają na powierzchnię tworząc homogeniczną warstwę, natomiast zawiesina opada na dno kanalików i zsuwa się do przestrzeni podfiltrowej. W komorze tej znajduje się automatyczny zawór pływakowy, który zamyka wylot z separatora w momencie przekroczenia maksymalnej pojemności przetrzymania. Dzięki temu odbiornik jest zabezpieczony przed skażeniem w przypadku awaryjnego wycieku lub braku właściwej obsługi separatora. Standardowo komora koalescencyjna wyposażona jest również w uchwyty do mocowania skimmera i czujnika urządzenia alarmowego.

  • Dodatkowym elementem jest komora adsorpcyjna, do której ścieki wpływają z komory koalescencyjnej. Jest ona wyposażona we wkład adsorpcyjny, na powierzchni którego gromadzą się m.in. substancje ropopochodne.

 

Separator jest wykonany ze stali St 3S. Wszyst­kie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności. Od góry separator jest zamknięty prostokątnymi pokrywami z żeliwa sferoidalne­go. Pokrywy są wykonywane w klasach obciążeń B 125 i C 250.

 

Do połączenia z powierzchnią terenu służą nad­stawki, których wysokość dostosowana jest do indywidualnych wymagań odbiorcy.

  1. pl
  2. de
  3. en

Dane techniczne