Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych typu RHI

Separator typu RHI jest separatorem koalescen­cyjnym wyposażonym w matę koalescencyjną i zintegrowany osadnik.

Zastosowanie

Separatory substancji ropopochodnych typu RHI przeznaczone są do oczyszczania ścieków z substancji ropopochodnych, zawiesiny łatwo opadającej oraz ścieków technologicznych. Zgodnie z warunkami testu normy PN-EN 858 oraz DIN 1999 zawartość substancji ropopo­chodnych na odpływie nie może przekraczać 5 mg/l.

Separatory RHI stosuje się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z koniecznością oczyszcze­nia ścieków z zawiesiny i substancji ropopo­chodnych. Ze względu na niewielkie gabaryty są doskonałe w przypadku ograniczonego miejsca do instalacji urządzenia.

Zasada działania

Konstrukcja separatorów RHI zbliżona jest do budowy zwykłych separatorów koalescencyj­nych wykonanych zgodnie z wymaganiami normy DIN 1999. Separatory te są urządzeniami prze­pływowymi. Na wlocie wyposażonym w deflek­tor znajduje się osadnik, w którym zostaje zatrzymana zawiesina łatwo opadająca, następnie ścieki wpływają do komory koalescencyjnej wyposażonej we wkład koalescencyjny w postaci prostopadłościennej maty.

We wkładzie tym następuje koalescencja substancji ropopochodnych i następnie ich flota­cja na powierzchnię, gdzie tworzą homogeniczną warstwę. Z komory koalescencyjnej oczyszczo­ne ścieki są kierowane poprzez zasyfonowy wylot wyposażony w automatyczne zamknięcie pływakowe (zamykające się w chwili osiągnięcia maksymalnej pojemności przetrzymania) do od­pływu i dalej do kanalizacji lub odbiornika.

Budowa

Separatory typu RHI charakteryzują się bardzo zwartą budową i są instalowane głównie tam, gdzie ze względu na szczupłość miejsca nie można stosować separatorów z wkładami wielostrumie­niowymi.

Są one wykonane w postaci prostopadło­ściennego zbiornika podzielonego tylko na dwie komory: osadową i koalescencyjną, zbudowane tak samo jak w separatorach DRO. Z zasyfono­wanego odpływu komory koalescencyjnej ścieki są kierowane do kanalizacji.

Korpus separatora jest wykonany ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszcze­niu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności.

Od góry separator jest zamknięty prostokątnymi pokrywami wykonanymi z żeliwa sferoidalnego i zapewniającymi dogodny dostęp dla konserwa­cji i czyszczenia. Pokrywy są wykonane w klasach obciążeń B 125 i C 250.

W przypadku głębszej zabudowy niż standardo­wa, rama pokryw włazowych służy do ustawienia nadstawki wykonywanej zgodnie z indywidual­nym zamówieniem i dostosowanej do istniejących warunków.

Dane techniczne

Typ separatora RHI 11 RHI 31
Przepływ nominalny (I/s) 1,5 3
Objętość całkowita (I) 360 530
Objętość osadnika (I) 150 300
Maks. pojemność przetrzymania (I) 60 60
Długość korpusu L (mm) 1000 1500
Szerokość korpusu W (mm) 600 600
Wysokość korpusu H (mm) 935 935
Średnica króćca wlot/wylot DN (mm) 100 100
Masa całkowita na sucho (kg) 230 240
Głębokość instalacyjna T (mm) 230 230
RHI 61 RHI 101 RHI 151 RHI 201
6 10 15 20
1070 1630 2650 3310
600 1000 1500 2000
60 100 250 250
2000 1800 2400 3000
600 1000 1000 1000
1235 1235 1535 1535
150 150 200 200
405 640 680 770
230 230 330 330

Rysunki techniczne - pliki do pobrania

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora RHI 11 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora RHI 11 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora RHI 31 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora RHI 31 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora RHI 61 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora RHI 61 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora RHI 101 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora RHI 101 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora RHI 151 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora RHI 151 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora RHI 201 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora RHI 201 - kliknij tutaj aby pobrać

Konserwacja

Separatory typu RHI są łatwe w eksploatacji ze względu na dobry dostęp na całej ich długości. Konserwacja polega na okresowym myciu wkładu koalescencyjnego bieżącą wodą.

Mieszaniny wodno-olejowe i osady zaolejone, które gromadzą się w separatorze, klasyfiko­wane są jako odpady niebezpieczne - kod 13 05 08* (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów Dz. U. Nr 112 poz. 126). Firma Separator Service zapewnia profesjonalny odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym serwis należy wykonywać nie rzadziej niż 2 razy w roku (patrz: serwis).