Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych typu IHDC

Separator typu IHDC jest separatorem koales­cencyjnym typu Hydrocompact, wyposażonym w koalescencyjny wkład wielostrumieniowy i w zintegrowany osadnik.

Zastosowanie

Separator typu IHDC jest przeznaczony zarów­no do usuwania substancji ropopochodnych, jak i zawiesiny ze ścieków deszczowych oraz pro­cesowych. Typowe zastosowania tych urządzeń to: stacje paliw, myjnie samochodowe, parkingi, drogi, stacje przeładunkowe, hurtownie paliw i inne obiekty, na których występuje permanent­ne zagrożenie skażenia wód substancjami ropo­pochodnymi oraz zawiesiną.

Zgodnie z warunkami testu normy PN-EN 858 zawartość substancji ropopochodnych nie może przekraczać 5 mg/l.

Sprawność usuwania zawiesiny ogólnej wynosi ok. 80%, a dopuszczalne obciążenia hydraulicz­ne zawierają się w przedziale 1-3,5 m/h, przez co separatory koalescencyjne substancji ropo­pochodnych IHDC spełniają także wysokie wymagania polskiej normy PN-S-02204:1997 "Odwodnienie dróg".

Decydujące znaczenie dla sprawności usuwa­nia zanieczyszczeń ma jednostkowa powierzch­nia czynna separatora przypadająca na 1 l/s przepływu tzw. współczynnik separacji CS.

Zasada działania

Separatory IHDC są urządzeniami przepły­wowymi, w których następuje wydzielenie zarówno lżejszych od wody substancji ropo­pochodnych, jak i cięższej od wody zawiesiny. Na wlocie wyposażonym w deflektor znajduje się osadnik, służący do zatrzymywania zawiesiny łatwo opadającej. Następnie ścieki poprzez kratę rzadką wpływają do komory wlotowej, kierującej ścieki do wkładu wielostrumieniowego, umiesz­czonego w dolnej części komory koalescencyjnej. We wkładzie wielostrumieniowym o przepływie współprądowym następuje koalescencja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymen­tacja części zawiesiny i jej opadanie do prze­strzeni podfiltrowej. Następnie ścieki wypływają poprzez zasyfonowy odpływ wyposażony w au­tomatycznie zamknięcie pływakowe (zamykające się w chwili uzyskania maksymalnej pojemności przetrzymania) do odbiornika naturalnego lub kanalizacji.

Budowa

Separatory IHDC składają się z trzech komór:

  • Komory osadowej, w której zostają zatrzymane zawiesiny łatwoopadające. Wlot do komory jest wyposażony w deflektor zapewniający równomierny przepływ,
  • Komory wlotowej wyposażonej w kratę rzadką zatrzymującą części pływające. Kieruje ona ścieki pod wkład wielostrumieniowy,
  • Komory koalescencyjnej wyposażonej na wlocie w wyżej wspomniany wkład wielo­strumieniowy, w którym zachodzi właściwy proces oczyszczania.

Substancje ropopochodne zawarte w ściekach w postaci małych kropli łączą się w większe i wypływają na powierzchnię tworząc homogeniczną warstwę, natomiast za­wiesina opada na dno kanalików i zsuwa się do przestrzeni podfiltrowej. W komorze tej znajduje się automatyczny zawór pływakowy, który zamyka wylot z separatora w momencie przekroczenia maksymalnej pojemności przetrzy­mania. Dzięki temu odbiornik jest zabezpieczony przed skażeniem w przypadku awaryjnego wycie­ku lub braku właściwej obsługi separatora. Stan­dardowo komora koalescencyjna wyposażona jest również w uchwyty do mocowania skimmera i czujnika urządzenia alarmowego.

Separator jest wykonany ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapew­nienia maksymalnego okresu jego żywotności. Od góry separator zamknięty jest pokrywami rewizyjnymi wykonanymi z żeliwa sferoidalne­go. Są one wykonane w klasach obciążenia B 125 i C 250.

Do połączenia z powierzchnią terenu służą nad­stawki, których wysokość dostosowana jest do indywidualnych wymagań odbiorcy.

Dane techniczne

IHDC11 IHDC14 IHDC31 IHDC32
Przepływ nominalny (I/s) 1,5 1,5 3 3
Powierzchnia czynna (m2) 2,3 2,3 4,2 4,2
Objętość całkowita (I) 630 1180 1070 2150
Objętość osadnika (I) 150 600 300 600
Maks. pojemność przetrzymania (I) 130 130 180 180
Długość korpusu L (mm) 1500 2000 2000 1800
Szerokość korpusu W (mm) 600 600 600 1000
Wysokość korpusu H (mm) 1035 1335 1235 1535
Średnica króćca wlot/wylot DN (mm) 100 100 100 100
Masa całkowita na sucho (kg) 320 410 425 540
Głębokość instalacyjna T (mm) 230 230 230 230
IHDC33 IHDC61 IHDC62 IHDC10 IHDC15 IHDC20
3 6 6 10 15 20
4,2 8,5 8,5 14,4 14,4 68
1940 2155 2700 3310 3920 4990
900 600 1200 1000 1500 2000
180 320 320 430 720 720
2400 2400 3000 3000 3600 4200
1000 1000 1000 1000 1000 1000
1135 1235 1235 1435 1535 1535
100 150 150 150 200 200
640 660 735 760 890 1000
230 230 230 230 330 330

Rysunki techniczne - pliki do pobrania

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora IHDC11 - kliknij tutaj aby pobrać

 

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora IHDC11 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora IHDC14 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora IHDC14 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora IHDC31 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora IHDC31 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora IHDC32 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora IHDC32 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora IHDC33 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora IHDC33 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora IHDC61 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora IHDC61 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora IHDC62 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora IHDC62 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora IHDC10 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora IHDC10 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora IHDC15 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora IHDC15 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora IHDC20 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora IHDC20 - kliknij tutaj aby pobrać