Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych typu DRO

Separator typu DRO jest separatorem wypo­sażonym w matę koalescencyjną, zintegrowany osadnik i komorę pompową.

Zastosowanie

Separatory substancji ropopochodnych typu DRO służą do oczyszczania ścieków zaolejonych z powierzchni narażonych na zanieczyszczenie tymi substancjami, a położonych poniżej poziomu odbiornika. Dlatego są idealnym rozwiązaniem w przypadku garaży podziemnych.

Dzięki zintegrowanej komorze pompowej są one wyposażone w pompę tłoczącą ścieki do wyżej położonego odbiornika.

Zgodnie z warunkami testu normy PN-EN 858 oraz DIN 1999 zawartość substancji ropopo­chodnych na odpływie nie może przekraczać 5 mg/l.

Zasada działania

Separatory typu DRO są urządzeniami prze­pływowymi. Ścieki wpływają poprzez wlot wyposażony w deflektor do osadnika, w którym następuje zatrzymanie zawiesiny łatwo opadającej. Następnie przepływają pod przesłoną do komory koalescencyjnej, gdzie znajduje się prosto­padłościenny wkład koalescencyjny. We wkładzie następuje koalescencja substancji ropopo­chodnych zawartych w ściekach w postaci drobnych kropli i ich wypływanie na po­wierzchnię, gdzie tworzą homogeniczną warstwę. Oczyszczone ścieki wpływają poprzez zasyfonowany odpływ wyposażony w auto­matyczne zamknięcie pływakowe (zamyka­jące się w chwili osiągnięcia maksymalnej pojemności przetrzymania) do komory pompo­wej. Komora pompowa służy do wyposażenia w zatapialną pompę z samoczynnym układem sterującym, która poprzez króciec tłoczny DN 50 (G 2") pompuje ścieki do przewodu tłocznego i dalej do odbiornika. Dobór pompy należy do odbiorcy.

Budowa

Separator DRO składa się z trzech komór:

  • Komory osadowej wyposażonej na wlocie w deflektor. W komorze tej zostaje zatrzymana zawiesina łatwoopadająca,
  • Komory koalescencyjnej z umieszczonym na wlocie wkładem koalescencyjnym w postaci maty. Do komory tej ścieki wpływają pod przegrodą tworzącą zamknięcie hydrauliczne dla zgroma­dzonych cieczy lekkich. Po przepłynięciu przez wkład koalescencyjny, gdzie następuje wydzielanie cieczy lekkich, ścieki poprzez zasyfonowany wylot z automatycznym zamknięciem pływakowym wpływają do komory pompowej,
  • Komory pompowej służącej do zainstalowa­nia jednej pompy (lub dwóch pomp dla DRO 101) z samoczynnym układem sterującym, która poprzez wąż elastyczny połączony z króćcem tłocznym DN 50 (G 2"), pompuje ścieki do prze­wodu tłocznego i dalej do odbiornika. W ściance bocznej komory pompowej znajduje się również drugi króciec G 2", służący do przyłączenia węża ochronnego kabla zasilającego pompę. Na życze­nie istnieje możliwość innego zaaranżowania komory pompowej.

Separatory typu DRO są dostarczane bez pompy i części instalacyjnych, których dobór należy do odbiorcy i powinien być pokazany w projekcie instalacyjnym.

Korpus wykonany jest ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapew­nienia maksymalnego okresu jego żywotności. Od góry separator jest zamknięty prostokątnymi pokrywami wykonanymi z żeliwa sferoidalnego. Standardowo separatory wyposażone są we włazy klasy B 125, na życzenie we włazy klasy C 250. W przypadku zabudowy na głębokości większej od standardowej, rama włazów służy do ustawienia nadstawki, o wysokości wykonywanej zgodnie z indywidualnym zamówieniem.

Dane techniczne

Typ separatora DRO 011 DRO 031 DRO 061 DRO 101
Przepływ nominalny (I/s) 1,5 3 6 10
Objętość czynna (I) 545 725 1340 2180
Objętość osadnika (I) 150 300 600 1000
Maks. pojemność przetrzymania (I) 60 60 60 100
Objętość czynna komory pompowej (I) 180 180 265 540
Długość korpusu L (mm) 1500 2000 2500 2400
Szerokość korpusu W (mm) 600 600 600 1000
Wysokość korpusu H (mm) 935 935 1235 1235
Średnica króćca wlot DN (mm) 100 100 150 150
Średnica króćca wylot DN (mm) 50 50 50 50
Masa całkowita na sucho (kg) 360 480 510 660

Rysunki techniczne - pliki do pobrania

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora DRO 011 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora DRO 011 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora DRO 031 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora DRO 031 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora DRO 061 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora DRO 061 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora DRO 101 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora DRO 101 - kliknij tutaj aby pobrać

Konserwacja

Separatory typu DRO są łatwe w eksploatacji ze względu na dobry dostęp na całej ich długości. Mie­szaniny wodno-olejowe i osady zaolejone, które gromadzą się w separatorze, klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne - kod 13 05 08* (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 w spra­wie katalogu odpadów Dz. U. Nr 112 poz. 126). Nasza firma zapewnia profesjonalny odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym serwis należy wykonywać nie rzadziej niż 2 razy w roku (patrz: serwis).