Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-passem wewnętrznym typu BRHI

Separator typu BRHI jest separatorem koale­scencyjnym wyposażonym w zintegrowany osadnik, matę koalescencyjną oraz wewnętrzny by-pass.

Zastosowanie

Separator typu BRHI jest przeznaczony do oczyszczania ścieków deszczowych z substancji ropopochodnych i zawiesiny łatwo opadającej. Zgodnie z warunkami testu normy PN-EN 858 oraz DIN 1999 zawartość substancji ropopo­chodnych na dopływie nie przekracza 5 mg/l.

Zasada działania

Separatory BRHI są urządzeniami przepływo­wymi, w których następuje wydzielenie zarówno lżejszych od wody substancji ropopochod­nych jak i cięższej od wody zawiesiny. Ścieki po wpłynięciu do separatora kierowane są do osad­nika, gdzie opadają cząstki cięższe od wody. Następnie pod przesłoną przepływają do komory koalescencyjnej, wyposażonej w filtr w postaci prostopadłościennej maty. W filtrze następuje koalescencja substancji ropopochodnych i flota­cja na powierzchnię, gdzie tworzą homogeniczną warstwę. Z komory koalescencyjnej, oczysz­czone ścieki są kierowane, poprzez zasyfonowany wylot wyposażony w zamknięcie pływakowe, do odpływu i dalej do odbiornika.

W przypadku przepływu nie przekraczającego przepływu nominalnego wszystkie ścieki kie­rowane są do separatora. Natomiast w przy­padku większych przepływów, ścieki w części przekraczającej przepływ nominalny kierowane są wewnętrznym obejściem w postaci koryta z przelewami, bezpośrednio do odbiornika. Prze­pływ maksymalny w separatorach typu BRHI jest dziesięciokrotnie (10x) większy niż nominalny.

Budowa

Separator BRHI składa się z:

  • Komory podziałowej, w tej komorze zacho­dzi rozdział ścieków na te które przepłyną przez separator (przepływ nominalny) oraz ścieków, które przez przelew burzowy (by-pass) przepłyną bezpośrednio do odbiornika,
  • Komory osadnika, tu zostają zatrzymane za­wiesiny łatwo opadające, wlot do komory jest wyposażony w deflektor zapewniający ukierunko­wany przepływ,
  • Komory koalescencyjnej z umieszczonym na wlocie wkładem koalescencyjnym w postaci maty. Do tej komory ścieki wpływają pod przegrodą, tworzącej zamknięcie hydrauliczne dla cieczy lekkich. Po przepłynięciu przez wkład koales­cencyjny, gdzie następuje wydzielenie cieczy lekkich, oczyszczone ścieki odpływają przez zasyfonowany wylot z automatycznym zamknię­ciem pływakowym (zamykającym się w chwili osiągnięcia maksymalnej pojemności przetrzy­mania), do odbiornika.

Korpus separatora wykonany jest ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszcze­niu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalistycznymi powłokami termoutwardzalnymi, w celu zabez­pieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności.

Od góry separator zamknięty jest prostokątnymi pokrywami zżel iwa sferoidalnego, zapewniającymi na całej długości i szerokości dostęp dla konser­wacji i czyszczenia. Pokrywy są wykonane w kla­sach obciążeń B 125 lub C 250.

W przypadku zabudowy głębszej niż standar­dowa (tj. 430 mm), rama pokrywy włazowej służy do ustawienia nadstawki wykonanej zgod­nie z istniejącymi warunkami terenowymi.

Typ separatora BRHI 031 BRHI 061 BRHI 10 BRHI 15
Przepływ nominalny (I/s) 3 6 10 15
Przepływ maksymalny (I/s) 30 60 100 150
Objętość całkowita (I) 545 1070 1630 2730
Objętość osadnika (I) 300 600 1000 1500
Maks. pojemność przetrzymania (I) 60 60 100 150
Długość korpusu L (mm) 1500 2000 1800 2400
Szerokość korpusu W (mm) 600 600 1000 1000
Wysokość korpusu H (mm) 1135 1435 1435 1435
Średnica króćca wlot/wylot DN (mm) 150 200 300 300
Masa całkowita na sucho (kg) 290 380 530 750
Głębokość instalacyjna T (mm) 430 430 430 430

Konserwacja

Separatory typu BRHI są łatwe w eksploatacji ze względu na dobry dostęp na całej ich długości. Konserwacja polega na okresowym myciu wkładu koalescencyjnego bieżącą wodą.

Mieszaniny wodno-olejowe i osady zaolejone, które gromadzą się w separatorze, klasyfiko­wane są jako odpady niebezpieczne - kod 13 05 08* (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów Dz. U. Nr 112 poz. 126). Firma Separator Service zapewnia profesjonalny odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym serwis należy wykonywać nie rzadziej niż 2 razy w roku (patrz: serwis).