Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych typu BHDC

Separator typu BHDC jest separatorem koale­scencyjnym typu Hydrocompact, wyposażonym w koalescencyjny wkład wielostrumieniowy, zin­tegrowany osadnik oraz wewnętrzny by-pass.

Zastosowanie

Separator typu BHDC jest przeznaczony do usuwania substancji ropopochodnych, jak i za­wiesiny ze ścieków deszczowych. Separatory te można stosować tam, gdzie nie występuje niebezpieczeństwo nagłego skażenia wód opa­dowych dużą ilością substancji ropopochodnych. Typowe zastosowanie tych urządzeń to parkingi, drogi, autostrady.

Zgodnie z warunkami testu normy PN-EN 858 zawartość substancji ropopochodnych nie może przekraczać 5 mg/l.

Sprawność usuwania zawiesiny ogólnej wynosi ok. 80% a dopuszczalne obciążenia hydraulicz­ne zawiera się w przedziale 1-3,5 m/h przez co separatory koalescencyjne substancji ropo­pochodnych BHDC spełniają także wysokie wymagania polskiej normy PN-S-02204:1997 "Odwodnienie dróg".

Zasada działania

Separatory BHDC są urządzeniami przepływo­wymi, w których następuje wydzielanie zarówno lżejszych od wody substancji ropopochodnych, jak i cięższej od wody zawiesiny.

Ścieki po wpłynięciu do separatora kierowane są do osadnika służącego do zatrzymywania za­wiesiny. Następnie ścieki poprzez kratę rzadką wpływają do komory wlotowej, kierującej je do wkładu wielostrumieniowego, umieszczone­go w dolnej części komory koalescencyjnej. We wkładzie wielostrumieniowym o przepływie współprądowym następuje koalescencja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymen­tacja części zawiesiny i jej opadanie do przestrzeni podfiltrowej. Następnie ścieki wypływają poprzez zasyfonowawy odpływ wyposażony w automatyczne zamknięcie pływakowe (zamykające się w chwili osiągnięcia maksymalnej pojemności przetrzymania) do odbiornika naturalnego lub kanalizacji.

W przypadku przepływu nie przekraczającego przepływu nominalnego wszystkie ścieki kiero­wane są do separatora. Natomiast w przypadku większych przepływów niż nominalny ścieki zostaną skierowane wewnętrznym obejściem w postaci koryta z odpowiednio ukształtowanymi przelewa­mi, bezpośrednio do odbiornika.

Budowa

Separator BHDC składa się z:

  • Komory osadowej, w której zostają zatrzy­mane zawiesiny łatwoopadające. Wlot ścieków do tej komory jest wyposażony w deflektor zapewniający równomierny przepływ,
  • Komory wlotowej wyposażonej w kratę rzadką zatrzymującą części pływające. Kieruje ona ścieki pod wkład wielostrumieniowy,
  • Komory koalescencyjnej wyposażonej na wlocie w wyżej wspomniany wkład wielostru­mieniowy, w którym zachodzi właściwy proces oczyszczania. Substancje ropopochodne zawar­te w ściekach w postaci małych kropli łączą się w większe i wypływają na powierzchnię tworząc homogeniczną warstwę, natomiast za­wiesina opada na dno kanalików i zsuwa się do przestrzeni podfiltrowej. W komorze tej w zasyfonowanym odpływie znajduje się au­tomatyczny zawór pływakowy. Automatyczny zawór pływakowy zamyka wylot z separatora w momencie przekroczenia maksymalnej pojemności przetrzymania. Dzięki temu odbiornik jest zabezpieczony przed skażeniem w przypadku awaryjnego wycieku lub braku właściwej obsługi separatora. Standardowo komora koalescencyjna wyposażona jest również w uchwyty do moco­wania skimmera i czujnika urządzenia alarmo­wego.

Trzy pierwsze komory spełniają identyczne funkcje jak w separatorze typu IHDC. Dodat­kowym elementem jest wewnętrzny system by-pass (obejście) w postaci oddzielnego koryta wyposażonego w dwie przegrody spełniające funkcję przelewów.

Separator jest wykonany ze stali St3S. Po­wierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapew­nienia maksymalnego okresu jego żywotności.

Separator wyposażony jest we włazy klasy B 125 lub C 250 wykonane z żeliwa sferoidalnego. W przypadku zabudowy głębszej niż standar­dowa, na separator montuje się nadstawki o wysokości dostosowanej do istniejących warunków.

Dane techniczne

Typ separatora BHDC31 BHDC61 BHDC10 BHDC12 BHDC15
Przepływ nominalny (I/s) 3 6 10 12 15
Przepływ maksymalny (I/s) 30 60 100 120 150
Powierzchnia czynna (m2) 4,5 8,5 12,6 12,6 12,6
Objętość całkowita (I) 1070 2155 2970 2970 3570
Objętość osadnika (I) 300 600 1000 1200 1500
Maks. pojemność przetrzymania (I) 180 320 430 590 720
Długość korpusu L (mm) 2000 2400 3000 3000 3600
Szerokość korpusu W (mm) 600 1000 1000 1000 1000
Wysokość korpusu H (mm) 1435 1435 1535 1535 1535
Średnica króćca wlot/wylot DN (mm) 150 200 300 300 300
Masa całkowita na sucho (kg) 400 580 710 750 890

Rysunki techniczne - pliki do pobrania

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora BHDC31 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora BHDC31 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora BHDC61 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora BHDC61 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora BHDC10 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora BHDC10 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora BHDC12 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora BHDC12 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora BHDC15 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora BHDC15 - kliknij tutaj aby pobrać

Konserwacja

Separatory BHDC są łatwe w eksploatacji ze względu na niezawodność i dobry dostęp na całej ich długości po zdjęciu pokryw rewizyjnych. Eksploatacja polega na okresowym opróżnianiu i wyczyszcze­niu wnętrza separatora.

Ze względu na zaliczenie mieszaniny wodno-olejowej i osadów zaolejonych do odpadów niebezpiecz­nych - kod 13 05 08* (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów Dz. U. Nr 112 poz. 126) czyszczenie separatorów może wykonywać tylko firma posiadająca stosowne zezwolenie. Firma Separator Service zapewnia profesjonalny serwis, odbiór i utylizację tych odpadów. Częstotliwość czyszczenia uzależniona jest od obciążenia separatora, przy czym czyszczenie nie może być wykonywane rzadziej niż raz na rok (patrz: serwis).