Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych typu AHDC

Separator typu AHDC jest separatorem koalescencyjno-adsorpcyjnym typu Hydrocom­pact, wyposażonym w koalescencyjny wkład wielostrumieniowy, zintegrowany osadnik i do­datkową komorę adsorpcyjną.

Zastosowanie

Separatory typu AHDC stosuje się tam, gdzie dopływające ścieki zawierają emulsje węglo­wodorów mineralnych, powstałych na skutek mechanicznego oddziaływania, np. gdy przed se­paratorem konieczne jest zastosowanie pomp wi­rowych. Separatory AHDC stosuje się również tam, gdzie występują zwiększone wymagania co do jakości odpływu.

Zgodnie z warunkami testu normy PN-EN 858 zawartość substancji ropopochodnych nie może przekraczać 5mg/l.

Sprawność usuwania zawiesiny ogólnej wynosi ok. 80% a dopuszczalne obciążenia hydraulicz­ne zawierają się w przedziale 1-3,5 m/h przez co separatory koalescencyjne substancji ropo­pochodnych AHDC spełniają także wysokie wymagania polskiej normy PN-S-02204:1997 "Odwodnienie dróg".

Separatory typu AHDC można również stosować do usuwania węglowodorów o gęstości > 0,95 g/cm3.

Zasada działania

Separatory typu AHDC są urządzeniami przepływowymi i składają się z takich samych elementów jak separatory IHDC jednak dodat­kowo wyposażone są w komorę absorpcyjną. Na wlocie wyposażonym w deflektor znajduje się osadnik, służący do zatrzymywania zawiesiny łatwo opadającej. Następnie ścieki poprzez kratę rzadką wpływają do komory wlotowej, kierującej ścieki do wkładu wielostrumieniowego, umiesz­czonego w dolnej części komory koalescencyjnej. We wkładzie wielostrumieniowym o przepływie współprądowym następuje koalescencja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymen­tacja części zawiesiny i jej opadanie do prze­strzeni podfiltrowej. Następnie ścieki wpływają poprzez zasyfonowy odpływ wyposażony w au­tomatyczne zamknięcie pływakowe (zamykające się w chwili osiągnięcia maksymalnej pojemności przetrzymania) do komory adsorpcyjnej. Dalej oczyszczone ścieki odpływają poprzez zasy­fonowany wylot do kanalizacji lub odbiornika.

Budowa

Separator AHDC składa się z czterech komór:

  • Komory osadowej, w której zostają zatrzym­ne zawiesiny łatwoopadające. Wlot do komory jest wyposażony w deflektor zapewniający równomierny przepływ,
  • Komory wlotowej wyposażonej w kratę rzadką zatrzymującą części pływające. Kieruje ona ścieki pod wkład wielostrumieniowy,
  • Komory koalescencyjnej wyposażonej na wlocie we wkład wielostrumieniowy, w którym zachodzi właściwy proces oczyszczania. Substancje ropopochodne zawarte w ściekach w postaci małych kropli łączą się w większe i wypływają na powierzchnię tworząc homogeniczną warstwę, natomiast zawiesina opada na dno kanalików i zsuwa się do przestrzeni podfiltrowej. W komorze tej znajduje się automatyczny zawór pływakowy, który zamyka wylot z separatora w momencie przekroczenia maksymalnej pojemności przetrzymania. Dzięki temu odbiornik jest zabezpieczony przed skażeniem w przypadku awaryjnego wycieku lub braku właściwej obsługi separatora. Standardowo komora koalescencyjna wyposażona jest również w uchwyty do mocowania skimmera i czujnika urządzenia alarmowego.
  • Dodatkowym elementem jest komora adsorpcyjna, do której ścieki wpływają z komory koalescencyjnej. Jest ona wyposażona we wkład adsorpcyjny, na powierzchni którego gromadzą się m.in. substancje ropopochodne.

Separator jest wykonany ze stali St 3S. Wszyst­kie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności. Od góry separator jest zamknięty prostokątnymi pokrywami z żeliwa sferoidalne­go. Pokrywy są wykonywane w klasach obciążeń B 125 i C 250.

Do połączenia z powierzchnią terenu służą nad­stawki, których wysokość dostosowana jest do indywidualnych wymagań odbiorcy.

Dane techniczne

Typ separatora AHDC11 AHDC14 AHDC31
Przepływ nominalny (I/s) 1,5 1,5 3
Objętość całkowita (I) 840 1480 1340
Objętość osadnika (I) 150 600 300
Maks. pojemność przetrzymania (I) 130 130 180
Długość korpusu L (mm) 2000 2500 2500
Szerokość korpusu W (mm) 600 600 600
Wysokość korpusu H (mm) 1035 1335 1235
Średnica króćca wlot/wylot DN (mm) 100 100 100
Masa całkowita na sucho (kg) 430 590 570
AHDC32 AHDC33 AHDC61 AHDC62 AHDC10
3 3 6 6 10
2880 2430 2730 3280 4330
600 900 600 1200 1000
180 180 320 320 430
2400 3000 3000 3600 3600
1000 1000 1000 1000 1000
1535 1135 1235 1235 1435
100 100 150 150 150
780 740 760 820 840

Rysunki techniczne - pliki do pobrania

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora AHDC11 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora AHDC11 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora AHDC14 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora AHDC14 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora AHDC31 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora AHDC31 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora AHDC32 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora AHDC32 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora AHDC33 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora AHDC33 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora AHDC61 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora AHDC61 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora AHDC62 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora AHDC62 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie PDF dla separatora AHDC10 - kliknij tutaj aby pobrać

Rysunek techniczny w formacie DWG dla separatora AHDC10 - kliknij tutaj aby pobrać