Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych - typ BDT

Separator substancji ropopochodnych typu BDT jest separatorem koalescencyjnym wyposażonym we wkład koalescencyjny i zintegrowany osadnik. Separatory typu BDT są konstruowane zgodnie z wytycznymi normy PN—EN 858:2002 "Instalacje oddzielaczy lekkich płynów (np. olej i benzyna) - Część 1: Zasady projektowania wyrobu, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością" oraz odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 137 poz. 984) - zawartość substancji ropopochodnych na odpływie poniżej 15 mg/l i zawiesiny poniżej 100 mg/l.

Typ Q sep DN D
BDT 1512302 15 200 1250
BDT 2012302 20 200 1250
BDT 2512353 25 300 1250
BDT 3015353 30 300 1500
BDT 4015453 40 300 1500
BDT 5015553 50 300 1500
BDT 6515653 65 300 1500
BDT 8019503 80 300 1900
BDT9019554 90 400 1900
BDT 1019654 100 400 1900
L FEE H1 Vd Rh kg
3000 500 1050 1,5 0,6 950
3000 500 1050 2 0,6 950
3500 600 950 2,5 0,5 1050
3500 600 1200 3 0,9 1350
4500 600 1200 4 0,9 1550
5500 600 1200 5 1,1 1670
6500 600 1200 6,5 1,3 2000
5000 600 1600 8 1,5 2600
5500 700 1500 9 1,0 2800
6500 700 1500 10 1,9 3100

FES = FEE + 100 mm, H2 = H1 - 100 mm, H = D + 300 mm; Q sep - przepływ nominalny (l/s), DN - średnica króćców (mm), D - średnica korpusu (mm), L - długość korpusu (mm), FEE - standardowa głębokość instalacyjna (mm), H1 - wysokość dopływu (mm), Vd - objętość osadnika (m3), Rh - pojemność magazynowa oleju (m3)

Separator typu BDT jest przeznaczony zarówno do usuwania substancji ropopochodnych, jak i zawiesiny ze ścieków deszczowych. Typowe zastosowanie tych urządzeń to: stacje paliw, parkingi, drogi, stacje przeładunkowe, hurtownie paliw i inne obiekty, na których występuje permanentne zagrożenie skażenia wód substancjami ropopochodnymi i zawiesiną.

Separator jest wykonany ze stali St3S. Wszystkie powierzchnie stalowe po oczyszczeniu do stopnia Sa 2.5 pokryte są specjalnymi powłokami w celu zabezpieczenia separatora przed korozją i zapewnienia maksymalnego okresu jego żywotności.

  • Deflektor zapewniający równomierny przepływ,
  • Wkład koalescencyjny, w którym następuje koalescencja cząstek substancji ropopochodnych i ich wypływanie w postaci kropli na powierzchnię oraz sedymentacja części zawiesiny i opadanie jej do przestrzeni podfiltrowej,
  • Automatyczny zawór pływakowy, który zamyka wylot z separatora w momencie przekroczenia maksymalnej pojemności przetrzymania olejów,
  • Otwory rewizyjne (średnica 780 mm, wysokość 300 mm)
  • Włazy klasy B125, C250, D400 zgodnie z Polską Normą PN - EN 124:2000,
  • Nadstawki służące do połączenia separatora z powierzchnią terenu,
  • Skimmer ręczny służący do odprowadzania zgromadzonych na powierzchni olejów do zewnętrznego zbiornika slopowego,
  • Alarm przekroczenia grubości zgromadzonych substancji ropopochodnych,
  • Alarm przekroczenia grubości zgromadzonych osadów.